Friday, July 26, 2013

مرغ بریونیکی از خوشمزه ترین خاطرات دوران کودکیم بود مرغ بریونی که پدرم معمولا  آخر هفته ها میپخت و ما این غذا رو  با لذت تمام به همراه دیدن  فیلم  هملت میخوردیم  ، نمیدونم چرا هیچ وقت سیر نمیشودم از دیدنش شاید چون پدرم هر وقت که این فیلمو واسه ما میذاشت با لذت تمام از کارهای شکسپیر میگفت .

دیروز دلم خواست همون روزهارو تکرار کنم با پختن مرغ بریون اما جای فیلم هملت و  پدر نازنینم که کیلومتر ها از من دوره  خالی بود .

شف  ژولیتدر صفحه فیسبوک من همیشه با من باشد با غذاهای خوشمزه .

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...